ჭიშკარი

ჭიშკარი


ნედლეული: ფერი, ზომა, დამხმარე მასალები და ა.შ. დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.

• ცალფრთიანი ჭიშკარი
• ორფრთიანი ჭიშკარი
• გასაგორებელი ჭიშკარი.